messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 45
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 51
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 34
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 28
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 39
พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจำยอำนาจให้แก่ อปท. 2542
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 127
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 151