องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นางสาวสุมาลี ถือศิลป์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
นางสาวยุวนันท์ หวลอาลัย
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ)
(นางสาวสุริษา กรมกอง)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาววรรณภา กันหา)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาวจุฑามาศ มาสี)
คนงาน
นางสาวนริศรา วันชัย
คนงาน(จ้างเหมา)
นางสาวปภัสสร สีหะวงษ์
คนงาน(จ้างเหมา)
นางสาวดวงพร ทองเมือง
คนงาน(จ้างเหมา)
นายลัญจกร จันทวงศ์
คนงาน(จ้างเหมา)
นายศุภกิตติ์ คำดี
คนงาน(จ้างเหมา)
นายศุภนิจ การะเกต
คนงาน(จ้างเหมา)