info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-747532

เว็บเมล
ระบบอีเมล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 72
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นางสาวสุมาลี ถือศิลป์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
(นางสาวสุมาลี ถือศิลป์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
(-ว่าง - )
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
(-ว่าง - )
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
(นางสาวสุริษา กรมกอง)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาวสุริษา กรมกอง)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาววรรณภา กันหา)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาววรรณภา กันหา)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาวจุฑามาศ มาสี)
คนงาน
(นางสาวจุฑามาศ มาสี)
คนงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)
นายก อบต.วังบาล
(นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)
นายก อบต.วังบาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร