องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นางราตรี ราชพรหมมินทร์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
โทร : 084-513-2129
นางสาวไพรริน บุญพรม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ว่าง
นักสังคมสงเคราะห์ (ปฎิบัติการ-ชำนาญการ)
(นางสาวสุริษา กรมกอง)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาววรรณภา กันหา)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาวจุฑามาศ มาสี)
คนงาน
นางสาวนริศรา วันชัย
คนงาน(จ้างเหมา)
นางสาวปภัสสร สีหะวงษ์
คนงาน(จ้างเหมา)
นางสาวดวงพร ทองเมือง
คนงาน(จ้างเหมา)
นายลัญจกร จันทวงศ์
คนงาน(จ้างเหมา)
นายณัฐนนท์ สายจันอ่อน
คนงาน(จ้างเหมา)
นายนครินทร์ ศรีมูล
คนงาน(จ้างเหมา)