องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-747532

เว็บเมล
ระบบอีเมล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 41
account_box สำนักปลัด
(ว่าที่ร้อยตรีปรเมศวร์ ราชพรหมมินทร์)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(ว่าที่ร้อยตรีปรเมศวร์ ราชพรหมมินทร์)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(นางสาวสุริยาภรณ์ เทพธานี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวสุริยาภรณ์ เทพธานี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นายประสพ ด้วงช้าง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นายประสพ ด้วงช้าง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(พันจ่าโทอนุชา หอมจันทร์)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
(พันจ่าโทอนุชา หอมจันทร์)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
(นายกรกฎ ภูวนานนท์)
นิติกรปฏิบัติการ
(นายกรกฎ ภูวนานนท์)
นิติกรปฏิบัติการ
(นางคนึงนิจ สายคำมี)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นางคนึงนิจ สายคำมี)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นางสาวนงนุช เนียมดวง)
นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ลูกจ้างประจำ)
(นางสาวนงนุช เนียมดวง)
นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ลูกจ้างประจำ)
(นางสาวปิยาภรณ์ กิ่งคำ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวปิยาภรณ์ กิ่งคำ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวเพชรรัตน์ แก้วดอก)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวเพชรรัตน์ แก้วดอก)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางมณีนุช หอมจันทร์)
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
(นางมณีนุช หอมจันทร์)
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
(นางจิรานุช พนาลิกุล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางจิรานุช พนาลิกุล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายนรุจ แสงก้อน)
คนสวน
(นายนรุจ แสงก้อน)
คนสวน
(นายพงศกร กันหา)
คนงาน
(นายพงศกร กันหา)
คนงาน
(นายสายแนน ศรียากูล)
คนงาน
(นายสายแนน ศรียากูล)
คนงาน
(นายอิสระพงศ์ คำอยู่)
คนงาน
(นายอิสระพงศ์ คำอยู่)
คนงาน
(นายประเสริฐ วันเมฆ)
คนงาน
(นายประเสริฐ วันเมฆ)
คนงาน
(นายยงยุทธ์ หม่องต๊ะ)
คนงาน
(นายยงยุทธ์ หม่องต๊ะ)
คนงาน
(นายธัชชัย ทองยวง)
คนงาน
(นายธัชชัย ทองยวง)
คนงาน
(นายสนิทวงศ์ กันทอง)
คนงาน
(นายสนิทวงศ์ กันทอง)
คนงาน
(นางกาญจนาภา บัวบาลบุตร)
คนงาน(จ้างเหมา)
(นางกาญจนาภา บัวบาลบุตร)
คนงาน(จ้างเหมา)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(รอประกาศการเลือกตั้ง)
นายก อบต.วังบาล
(รอประกาศการเลือกตั้ง)
นายก อบต.วังบาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร