องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
account_box สำนักปลัด
(นายประสพ ด้วงช้าง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายประสพ ด้วงช้าง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวสุริยาภรณ์ เทพธานี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(พันจ่าโทอนุชา หอมจันทร์)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
(ว่าง)
นิติกรปฏิบัติการ
(นางคนึงนิจ สายคำมี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายอาทิตย์ มงคลชัย)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
(นางสาวนงนุช เนียมดวง)
นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ลูกจ้างประจำ)
(นางสาวปิยาภรณ์ กิ่งคำ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวเพชรรัตน์ แก้วดอก)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางมณีนุช หอมจันทร์)
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
(นายพงศกร กันหา)
คนงาน
(นายสายแนน ศรียากูล)
คนงาน
(นายอิสระพงศ์ คำอยู่)
คนงาน
(นายประเสริฐ วันเมฆ)
คนงาน
(นายยงยุทธ์ หม่องต๊ะ)
คนงาน
(นายธัชชัย ทองยวง)
คนงาน
(นายนรุจ แสงก้อน)
คนงาน (จ้างเหมา)
(นายสนิทวงศ์ กันทอง)
คนงาน (จ้างเหมา)
(นางกาญจนาภา บัวบาลบุตร)
คนงาน(จ้างเหมา)
(นางสาวจิรัชยา ทองหวล)
คนงาน (จ้างเหมา)
(นางสาวเวณิกา ยอดประสิทธิ์)
คนงาน (จ้างเหมา)
นายนิเวช แสงเลื่อม
คนงาน(จ้างเหมา)
นางสาวณัฏฐิกา คำอยู่
คนงาน(จ้างเหมา)
นางสาววิลาวัณย์ ทองช่วง
คนงาน(จ้างเหมา)
นายต้นตระการณ์ กันทอง
คนงาน(จ้างเหมา)
นายวิณัฐ สายสิงห์ทูล
คนงาน(จ้างเหมา)
นายชินกฤต คำแก้ว
คนงาน(จ้างเหมา)
นายไพรศาล ประทุม
คนงาน(จ้างเหมา)
นายสิทธิพงษ์ วงศ์ถิ่น
คนงาน(จ้างเหมา)
นางยุภา เมืองพรม
คนงาน(จ้างเหมา)
นายเจริญ สายคำติ่ง
คนงาน(จ้างเหมา)
นายจิณณวัตร บุญเรือง
คนงาน(จ้างเหมา)
นายศุภนิจ การะเกต
คนงาน(จ้างเหมา)
นางฐิตาภา วงษ์เดือน
คนงาน(จ้างเหมา)
นายโชคชัย ใจแสง
คนงาน
นายอิทธิ น้อยพวง
คนงาน
นางสาวอริสา หันธนู
คนงาน (จ้างเหมา)
นางสาวกัญญารัตน์ วันเที่ยง
คนงาน(จ้างเหมา)
นางสาววิชชุตา แสงเลื่อม
คนงาน(จ้างเหมา)
นางสาวดุจดาว จินะปัน
คนงาน(จ้างเหมา)
นางสาวกนกวรรณ ทองติ่ง
คนงาน(จ้างเหมา)