messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าที่ร้อยตรีปรเมศวร์ ราชพรหมมินทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
โทร : 056747532
(ว่าที่ร้อยตรีปรเมศวร์ ราชพรหมมินทร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 089-622-3415
(ว่าง)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน(นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ)
โทร : -
(นายปิยบุตร บุญแถม)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 083-761-7234
(นางวลัยพร มีสา)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
โทร : 062-742-9246
(นายปิยบุตร บุญแถม)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 083-761-7234
(นางอุไรวรรณ บุญเรียน)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 064-456-1556
(นางราตรี ราชพรหมมินนทร์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
โทร : 084-513-2129
(นายปิยบุตร บุญแถม)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 083-761-7234