info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-747532

เว็บเมล
ระบบอีเมล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 467
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยนาโสก พช.๙๙-๐๖๑) หมู่ ๖ บ้านหนองไผ่ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรางานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ซอยร่มไทร พช.ถ๙๙-๑๕๓) หมู่ ๑๒ บ้านขี้นาค (ตามแบบมาตราฐานของท้องถิ่นแบบท่อระบายน้ำ ท๒.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยห้วยสะแล้ง ๑) หมู่ ๙ บ้านวังบาล ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๒.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรางานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ถนนบ้านน้ำครั่ง - พช.ถ๙๙-๐๐๔) หมู่ ๕ บ้านน้ำครั่ง ท่อลอดเหลี่ยมขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐x๑๒ เมตร (ตามแบบมาตรฐาน กสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการปรับพื้นที่บ่อขยะพร้อมลงหิน ๒ หมู่ ๑๒ บ้านขี้นาค (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ซอยสุขศรี พช.ถ๙๙-๐๑๔) หมู่ ๓ บ้านนาทราย ยาว ๑๐๘ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ ๔ บ้านน้ำครั่ง ขนาดความจุ ๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อประปา ๒,๙๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างอาคารคลุมทางเดินขึ้นเมรุบ้านหนองไผ่ หมู่ ๖ บ้านหนองไผ่ ขนาดกว้าง ๕.๖๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร และขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างอาคารคลุมทางเดินขึ้นเมรุบ้านน้ำครั่งน้อย หมู่ ๗ บ้านน้ำครั่งน้อย ขนาดกว้าง ๑๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๖๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านขี้นาค ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๙ บ้านวังบาล ความลึกบ่อ ๑๐๐ เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช หมู่ ๑๓ บ้านห้วยหอย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องวัดมุม จำนวน ๑ ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) แบบติดรถยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ งวดตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ วันทำการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (นาตอ-ภูปูน พช.ถ๙๙-๑๔๐) หมู่ ๑ บ้านภูปูน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาโคก ๑ พช.ถ๙๙ - ๐๖๔ หมู่ ๑๕ บ้านวังบาล ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ฝายพิมเสน) หมู่ ๒ บ้านนาทราย ขนาดสันฝายยาว ๘.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังบาล หมู่ ๘ - บ้านวังบาล หมู่ ๑๕ (พช.ถ๙๙-๐๐๗) หมู่ ๘ บ้านวังบาล ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขสรรค์ (พช.ถ๙๙-๐๑๙) หมู่ ๓ บ้านนาทราย ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑๐ บ้านวังบาล ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๒ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาหนองโน (พช.ถ๙๙-๐๕๖) หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำครั่ง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยข่า (พช.ถ๙๙-๑๐๔) หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหมืองแบ่ง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลำลอง ซอยภูปูน ๖ แยก ๑ หมู่ ๑ บ้านภูปูน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทรัพย์สมบูรณ์ (พช.ถ๙๙-๐๒๑) หมู่ ๒ บ้านนาทราย ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 103
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๘๐ วัน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 134
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาหนองยาง (พช.ถ๙๙-๑๓๔) หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยหอย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๑๖.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลำลอง สายโสกกกทม หมู่ ๕ บ้านน้ำครั่ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๘.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 143
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 148
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำห้วยวังบาล หมู่ ๑๐ บ้านวังบาล ขนาดยาว ๓๕.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๒ บ้านนาทราย ยาวรวม ๔๑.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 148
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๘ - บ้านวังบาล หมู่ ๑๕ (พช.ถ๙๙-๐๐๗) หมู่ ๘ บ้านวังบาล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 145
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน ศพด.ทับเบิก หมู่ที่ ๑๖ บ้านทับเบิก (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวังบาล ๒ แยก ๓ (พช.ถ๙๙-๐๗๒) หมู่ ๘ บ้านวังบาล ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่มรื่น (พช.ถ๙๙-๑๕๕) หมู่ที่ ๑๒ บ้านขี้นาค ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๒.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 148
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ วัน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 141
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งเศรษฐี (พช.๙๙-๐๖๓) หมู่ ๗ บ้านน้ำครั่งน้อย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 148
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาโคก ๑ แยก ๑ หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังบาล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยข่า (พช.ถ๙๙-๑๐๔) หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหมืองแบ่ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 137
rss_feed จ้างโครงการเททางเท้า คสล.รอบอาคารอเนกประสงค์ อบต.วังบาล หมู่ ๑๐ บ้านวังบาล รวมพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 135
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำในทางเท้า หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหมืองแบ่ง (ซอยบ้านน้อย พช.ถ๙๙-๐๙๓) ขนาดยาว ๗๘.๔๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูผิวจราจรใหม่ หมู่ 4 บ้านน้ำครั่ง (สายทางบ้านน้ำครั่ง พช.ถ99-008) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 155
1 - 47 (ทั้งหมด 47 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
1594573200 ผู้บริหารองค์กร
(รอประกาศการเลือกตั้ง)
นายก อบต.วังบาล
(รอประกาศการเลือกตั้ง)
นายก อบต.วังบาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร