ชื่อเรื่อง : ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ (ก.ท.จ.เพชรบูรณ์) และกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนตําบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบูรณ์ (ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์)

ชื่อไฟล์ : mjMLtI6Tue111054.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้