ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูผิวจราจรใหม่ หมู่ 4 บ้านน้ำครั่ง (สายทางบ้านน้ำครั่ง พช.ถ99-008) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)