ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำในทางเท้า หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหมืองแบ่ง (ซอยบ้านน้อย พช.ถ๙๙-๐๙๓) ขนาดยาว ๗๘.๔๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง