ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการเททางเท้า คสล.รอบอาคารอเนกประสงค์ อบต.วังบาล หมู่ ๑๐ บ้านวังบาล รวมพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง