ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยข่า (พช.ถ๙๙-๑๐๔) หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหมืองแบ่ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง