ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาโคก ๑ แยก ๑ หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังบาล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง