ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งเศรษฐี (พช.๙๙-๐๖๓) หมู่ ๗ บ้านน้ำครั่งน้อย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง