ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ วัน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง