ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่มรื่น (พช.ถ๙๙-๑๕๕) หมู่ที่ ๑๒ บ้านขี้นาค ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๒.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง