ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวังบาล ๒ แยก ๓ (พช.ถ๙๙-๐๗๒) หมู่ ๘ บ้านวังบาล ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง