ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๘ - บ้านวังบาล หมู่ ๑๕ (พช.ถ๙๙-๐๐๗) หมู่ ๘ บ้านวังบาล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง