ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน ศพด.ทับเบิก หมู่ที่ ๑๖ บ้านทับเบิก (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง