ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๒ บ้านนาทราย ยาวรวม ๔๑.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง