ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนลำลอง สายโสกกกทม หมู่ ๕ บ้านน้ำครั่ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๘.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง