ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาหนองยาง (พช.ถ๙๙-๑๓๔) หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยหอย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๑๖.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง