ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๘๐ วัน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง