ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทรัพย์สมบูรณ์ (พช.ถ๙๙-๐๒๑) หมู่ ๒ บ้านนาทราย ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง