ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนลำลอง ซอยภูปูน ๖ แยก ๑ หมู่ ๑ บ้านภูปูน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง