ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑๐ บ้านวังบาล ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๒ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง