ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขสรรค์ (พช.ถ๙๙-๐๑๙) หมู่ ๓ บ้านนาทราย ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง