ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร ชนิด ๔๐ ช่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง