ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง