ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ กล่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง