ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บบ ๔๐๔๗ พช (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง