ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการ จำนวน ๗ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง