ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงห้องผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล กว้าง ๓.๔๔ เมตร ยาว ๖.๗๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง