ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง