ชื่อเรื่อง : จ้างสถาบันทางการศึกษา เพื่อให้มาประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง