ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยห้วยข่า พช.ถ๙๙-๑๐๔) หมู่ ๑๑ บ้านเหมืองแบ่ง ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๖.๒๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง