ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน ๗ รายการ (ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง