ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน ๗ รายการ (ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง