ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๒-๒๖๓๔ พช (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง