ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง