ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ กล่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง