ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน ๖ รายการ (ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง