ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง