ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมบำรุงกล้องรักษาความปลอดภัย CCTV บ้านน้ำครั่งและบ้านเหมืองแบ่ง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง