ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง