ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ จำนวน ๕๐ รีม (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง