ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้พักคอยขาเหล็ก ๔ ที่ จำนวน ๑ แถว (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง