ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง