ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จำนวน ๗ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง