ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ซีทูร จำนวน ๕ ป้าย สำหรับห้องผู้บริหารและห้องปลัด (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง