ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้ทำน้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง