ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง